Väitös: Vasta rakastaessaan tietää ketä rakastaa

RuusuIMG_2190Marjo Ojajärven teologisesta väitöskirjasta, joka käsittelee André Brinkin, Jörn Donnerin ja Isaac Bashevis Singerin romaaneja

Ojajärven 8.6. tarkastetussa väitöstutkimuksessa Rakastuva keski-ikäinen mies etsii itseään tarkastellaan rakastumisesta sekä rakastamisesta aiheutuvia moraaliongelmia etiikan, elämänkatsomustieteen ja moraalifilosofian lähtökohdista.

− On ollut mielenkiintoista havaita, kuinka kolme kirjailijaa, vaikkakin täysin erilaisista kulttuurisista, poliittisista ja uskonnollisista piireistä, käsittelevät samaa teemaa: mies kaipaa rakkautta ja haluaa antaa sitä, Ojajärvi toteaa.

Keskeiset moraaliongelmat, jotka tulevat esille Ojajärven analysoimissa romaaneissa, ovat heikkoluonteisuus, kaksoiselämä ja oikeudenmukaisuus parisuhteessa. Lisäksi romaanien tarinoiden perusteella voidaan nostaa esiin seuraavia moraalikysymyksiä, jotka syntyvät silloin, kun mies rakastuu kolmanteen osapuoleen: Mitkä ovat puolison velvollisuudet parisuhteessa, millaisia velvollisuuksia vanhemmuus asettaa, miten puolison on suhtauduttava siihen, jos kumppani rakastuu kolmanteen osapuoleen, ja voiko yksilö toimia parisuhteessa omien halujensa mukaisesti vai onko hänen otettava puoliso ja lapset huomioon

− Moraalifilosofisen keskustelun kannalta edellä mainitut kysymykset tarjoavat ihmisen elämänkaareen sisältyviä konkreettisia esimerkkejä rakastumisesta, joiden kautta on hedelmällistä pohtia eettisten valintatilanteiden moraaliteorioita sekä kehittää myös omaa moraaliajattelua, Ojajärvi sanoo.

Ojajärven mielestä rakastumisen syitä ei ole yleisesti ottaenkaan tarkasteltu aikaisemmin riittävän kattavasti.

− Toivon että moraalifilosofinen romaanianalyysini rakastumiseen liittyvistä eettisistä valinnoista lisäisi ymmärrystä rakkauden monimuotoisuudesta ja siitä, miten suuri merkitys oman itsen toiminnalla on rakkaussuhteessa. Olen vakuuttanut tutkimukseni perustella siitä, että rakkaussuhde muuttuu elämän aikana, jolloin olisi tärkeää, että puolisot ymmärtäisivät ja havainnoisivat itsessään ja kumppanissa tapahtuvat muutokset ja reagoisivat näihin muutoksiin rakkaussuhdetta kehittävällä ja syventävällä tavalla.

Teologian lisensiaatti Marjo Ojajärven väitöskirja aiheesta Rakastuva keski-ikäinen mies etsii itseään - Moraalifilosofinen tutkimus André Brinkin, Jörn Donnerin ja Isaac Bashevis Singerin romaaneista  tarkastettiin Helsingin yliopiston teologisessa tiedekunnassa, ja se kuuluu uskonnonfilosofian oppiaineeseen.

Vastaa