Lääkäriseura huolissaan kielteisestä suhtautumisesta vanhuuteen

Lääkäriseura Duodecim ja Suomen Akatemia järjestivät monitieteellisen konsensuskokouksen vanhuuskuolemasta. Julkilausumassaan konsensuskokous totesi, että kuolevien vanhusten hoidossa tulee huomioida vanhusten yksilölliset tarpeet.

"Ikä ei kavenna itsemääräämisoikeutta, ja myös kuoleman lähestyessä vanhusta on hoidettava yhteisymmärryksessä hänen kanssaan. Kuoleman lähestyessä potilaan, hänen läheistensä ja hoitohenkilökunnan välillä tulisi käydä hoitoneuvottelu ja laatia yhdessä hoitosuunnitelma", konsensuskokouksen julkilausumassa sanotaan.

Kuolemasta on sen mukaan käytävä avointa keskustelua ja vanhuksia on rohkaistava hoitotahdon ilmaisemiseen.

"Laadukas elämän loppuvaiheen hoito on turvattava lisäämällä saattohoidon opetusta kaikilla sosiaali- ja terveydenhuollon aloilla", konsensuskokouksen tiedotteessa todetaan. 

Konsensuspaneeli ilmaisi myös huolensa kielteisestä suhtautumisesta vanhuuteen. 

"Raihnaistuvaa vanhusta ei arvosteta. Vanhuuskuolemaa korkeassa iässä voisi kuitenkin pitää merkkinä onnistuneesta hyvinvointiyhteiskunnasta. Vanhusten parissa työskentelevien ihmisarvoa kunnioittavalla asenteella on suuri merkitys kuolevan vanhuksen hyvinvoinnissa."

"Vanhuksella tulisi olla oikeus kuolla pysyvässä hoitopaikassa ja tarpeettomia siirtoja hoitopaikkojen välillä elämän loppuvaiheessa tulisi välttää. Kotona saattohoidossa olevalle vanhukselle tulee varmistaa vaivaton pääsy tukiosastolle ilman tarvetta päivystykseen. Viihtyisä ympäristö on vanhukselle tärkeä, ja se tukee myös omaisten ja hoitohenkilökunnan hyvinvointia ja jaksamista", tiedotteessa sanotaan.