Päivi Räsänen: Kannan huolta eutanasialain etenemisestä seuraavalla vaalikaudella

Kansanedustaja (kd) Päivi Räsänen puhui tänään Suomen Raamattuopistolla Kauniaisissa Teologisilla opintopäivillä.

Puheessaan Räsänen kertoi siitä, mitä hänen vuotensa politiikassa ovat opettaneet hänelle kirkon, kristinuskon ja vallan suhteista. Räsänen lanseerasi esityksessään 20 teesiä, joilla hän hahmotteli keskeisiä tämänhetkisiä kirkon sisäisiä, kirkon ja yhteiskunnan välisiä ja yhteiskunnallisia kysymyksiä.

Yksi Räsäsen teeteistä oli, että kirkolta odotetaan viidennen käskyn selitystä aikana, jolloin gallupeissa lähes 80 prosenttia suomalaisista on ilmaissut kannattavansa eutanasialakia. Räsäsen mukaan kirkolla on kuolevien kohtaamisessa erityistä asiantuntemusta sairaalasielunhoidon osaamisen ja terveydenhuollon etiikkaan vaikuttaneen kristillisen ihmiskuvan kautta.

Räsänen painotti sitä, että eutanasia on jyrkässä ristiriidassa perinteisen lääkärin etiikan kanssa.

– Eutanasia ei tarkoita tarpeettomien hoitojen riisumista vaan potilaan elämän lopettamista esimerkiksi myrkkyruiskeella. Lääkärit ovat saaneet tiedollisen ja asenteellisen koulutuksen suojelemaan elämää, eivät tappamaan potilaitaan. Surmaaminen ei ole vaikeaa eikä vaadi lääketieteellistä osaamista ja onkin kyselty, miksei mikä tahansa ammattikunta voisi ottaa sen hoitaakseen? Miksi juuri lääkäreiden tulisi siihen ryhtyä? Räsänen kyseli.

Lääkäreillä kielteinen kanta eutanasiaan

Räsäsen mukaan Lääkäriliiton julkaisemassa Lääkärin etiikka -ohjeistossa otetaan yksiselitteisen kielteinen kanta eutanasiaan.

– Myös maailman lääkäriliiton mukaan eutanasia on ristiriidassa lääketieteen eettisten periaatteiden kanssa ja lääkärien tulisi pidättyä siitä, vaikka se olisi maan lakien mukaan sallittua. Perinteisessä lääkäri Hippokrateen valassa vakuutetaan: En anna kenellekään kuolettavaa myrkkyä, jos minulta sellaista pyydetään, enkä mitään neuvoa sen valmistamiseen.

Saattohoito on nyt Räsäsen mukaan kehittyneempää kuin koskaan historiassamme. Kipua ja ahdistusta voidaan hallita ja kärsivä potilas voidaan tarvittaessa sedatoida, vaivuttaa uneen.

– Kuolemaa ei voi tarkastella vain yksilön oman valinnan näkökulmasta. Kuolema on mitä suurimmassa määrin yhteisöllinen asia. Itsemurha koskettaa kipeästi kymmenien, jopa satojen ihmisten elämää. Sama koskee eutanasiaa, jota puolustetaan sillä perusteella, että ihmisellä tulisi olla oikeus päättää omasta kuolinhetkestään.

Eutanasialailla viestittäisiin Räsäsen mukaan vammaisten ja sairaiden elämän arvottomuutta.

– Hollannissa merkittävin syy eutanasian pyytämiseen ei ole kipu, vaan yksinäisyys ja riippuvuuden pelko muiden avusta. Kuolemantoive sisältää usein kysymyksen: Olenko jo tarpeeton? Kyselyyn ei tule vastata kuolinpiikillä, vaan välittämisellä ja tasokkaalla saattohoidolla, Räsänen sanoi.

Eduskunta saa keväällä kansalaisaloitteen eutanasiasta. Aloite ei ole varsinaisen lakiesityksen muodossa eikä Räsänen usko sen etenemiseen tällä vaalikaudella.

– Kannan silti huolta eutanasialain etenemisestä seuraavalla kaudella. On suuri riski, että vaikka eutanasiaa vastustavien puoluejohtajien puolueet muodostaisivat hallituksen, mahdollisen lakiehdotuksen muotoon saatetun kansalaisaloitteen menestymistä eduskunnassa ei pystyttäisi estämään. Omantunnon kysymyksissä nousee ratkaisevaksi jokaisen yksittäisen kansanedustajan näkemys puolueesta riippumatta, Räsänen sanoi.

Yhteiskunnan moniarvoistuessa joudutaan Räsäsen mukaan kiihtyvästi tilanteisiin, joissa samanlaisilta kuulostavat tavoitteet tarkoittavatkin toistensa vastakohtia.

– Se, mitä joku pitää rakkautena, näyttää toisen mielestä suvaitsemattomuudelta. Jonkun mielestä vapaa aborttioikeus merkitsee naisten ihmisoikeuksien toteutumista, toisen mielestä taas lapsen ihmisoikeuksien riistämistä.

Eettisten valintojen taustalla arvot

Räsäsen mukaan kristillisiä argumentteja käytetään paljon poliittisessa keskustelussa.

– Eduskunnan istuntosalin keskusteluissa eniten siteerattu teos kautta historian on Raamattu. Kirkon kannasta ollaan kiinnostuneita ja sillä on vaikutusta. Mieleeni on jäänyt parisuhdelain lähetekeskustelu eduskunnassa, jossa samaa sukupuolta olevien liittojen kannattajat käyttivät selvästi enemmän raamattuargumentteja kuin vastustajat, esimerkiksi lähimmäisen rakkauteen tai Jeesuksen erilaisiin opetuksiin liittyen. Kuitenkin mediassa uutisoitiin, että perinteisen avioliiton kannattajat löivät Raamatulla päähän, Räsänen muisteli.

Räsänen kysyi, mikä asema Raamatulla, Jumalan erityisellä ilmoituksella, on muodostettaessa yhteiskunnallisia kannanottoja tai etsittäessä oikean ja väärän rajoja?

Kaikki eettiset valinnat perustuvat Räsäsen mukaan joidenkin arvojen ja maailmankatsomusten varaan.

– Mikään linjavalinta ei ole eettisesti neutraali. Olemme useissa ihmisyyttä ja perhettä koskevissa kysymyksissä tienhaarassa, jossa joudumme valitsemaan joko kristillisen arvoperustan tai sen torjuvan trendin, Päivi Räsänen sanoi.

Kirkolla raskas hallinto

Räsänen kiinnitti laajassa esityksessään huomiota myös moniin muihin asioihin. Kirkon hallintoa entinen sisäministeri ja kirkollisministeri piti raskaana, monimutkaisena ja byrokraattisena, kirkon ja valtion virallista suhdetta taas pitkälti seremoniallisena.

Hän peräänkuulutti kirkon vahvaa autonomiaa, jonka perustuslaki, kirkkolaki ja uskonnonvapauslaki turvaavat.

Toisaalta Räsänen arvioi, että enemmistöasemasta huolimatta kristillisellä uskolla ei ole enää Suomessa enemmistöasemaa, eikä Suomessa enää eletä kristillisessä yhtenäiskulttuurissa. Siksi kirkon on vahvistettava identiteettiään itsenäisenä kristillisenä yhteisönä.

Yhdeksännessä teesissään Räsänen esitti, että kansalaisaloiteinstrumentilla on ennakoitua suurempi vaikutus yhteiskunnan arvoperustaan ja samalla kirkon toimintaympäristöön.

– Suomessa otettiin vuona 2012 käyttöön kansalaisaloite, jolla vähintään 50 000 kansalaista voi saada ehdotuksensa eduskunnan käsittelyyn.

Kansalaisaloite vähentää puolueiden ja hallituksen mahdollisuutta linjata ns omantunnon kysymyksissä lainsäädäntöä. Omantunnonvapauden piiriin katsotaan kuuluviksi asiat, jotka koskettavat uskontoa, avioliittoa, elämän syntyä ja kuolemaa sekä alkoholia. Niissä puolueet eivät sido edustajiensa käsiä ryhmäpäätöksin, mikä on lähtökohtaisesti hyvä asia, Räsänen sanoi.

Hän muistutti kuitenkin, että kansalaisaloitteella voidaan kuitenkin tuoda hallitusohjelman ohi eduskunnan käsittelyyn ja salin äänestystilanteeseen tavoitteita, jotka eivät sisälly hallitusohjelmaan.

– Vuoden 2011 hallitusneuvotteluissa linjattiin, että hallitus ei tuo esitystä sukupuolineutraalista avioliittolaista, vaikka kuudesta hallituspuolueesta viisi sitä kannatti. Vaikka sukupuolineutraalia avioliittoa ajava kansalaisaloite oli huonosti valmisteltu, eikä lakivaliokunta sitä kannattanut esimerkiksi lapsivaikutusten arvioinnin puutteen vuoksi, eduskunnan täysistunnon äänestyksessä esitys voitti.

"Demokratia käyttää hyväksi ihmisen luontaista itsekkyyttä"

Kymmenennessä teesissään Räsänen painotti sitä, että kristityllä on täysi perustuslaillinen oikeus ja jopa velvollisuus ottaa kantaa arvojensa pohjalta yhteiskunnan rakentamiseen.

– Demokratiassa enemmistö vetää yhteiskunnallisen rajauksen oikean ja väärän välille. Moraalia on kuitenkin viime kädessä mahdotonta ratkaista äänestämällä. Suurikin enemmistö voi erehtyä. Päätös Jeesuksen ristiinnaulitsemisesta huutoäänestyksellä. Surmaamista puoltavat äänet saivat murskavoiton, mutta syytön mies tuomittiin, Räsänen sanoi.

Demokratian kohtuullinen todennäköisyys tuottaa hyviä ratkaisuja perustuu Räsäsen mukaan kuitenkin siihen, että ihminen haluaa itselleen hyvää. Demokratia on mahdollista siksi, että ihminen kykenee hyvään, mutta välttämätöntä siksi, että ihminen on paha.

– Demokratia käyttää hyväksi ihmisen luontaista itsekkyyttä. Kun yhteiskuntaa rakennetaan siihen suuntaan, mikä ihmisestä tuntuu hyvältä häntä itseään ajatellen, saadaan usein koko väestön hyvinvointia lisääviä kehitystä. Demokratia tuottaa eettisesti kestäviä ratkaisuja, jos ihmisen "luonnollinen eettinen ymmärrys" toimii oikeaan suuntaan, Päivi Räsänen sanoi.

"Parempi on saada tunnustusta historian kirjoissa kuin iltapäivälehdissä"

Räsäsen yhdestoista teesi kuuluu: Mitä kauemmas yhteiskunta irrottautuu kristillisestä etiikasta, sitä suuremmaksi nousee tarve tarkistaa luonnollisen moraalilain päätelmiä erityisen ilmoituksen, Jumalan sanan valossa.

– Niin eutanasian kuin abortinkin kohdalla tiedämme, että vääristymätön moraalitaju noudattaa samaa periaatetta kuin viides käsky "älä tapa". Koska en halua, että minut tapetaan, minunkaan ei tule tappaa toista ihmistä. Mutta kun luonnollinen oikeustaju vääristyy, se sivuuttaa syntymättömien lasten kohdalla kultaisen säännön.

Eduskuntatyössä Räsäsen kertoi joutuneensa miettimään, mikä arvo jää sellaiselle mielipiteen ilmaisulle, jossa jää vähemmistöön ja häviää.

– Lopputulos on sama, onko siis väliä sillä, että vaikkapa samaa sukupuolta olevien avioliittoa on vastustettu? Mielestäni on. Kovin kauan ei ole siitä ajasta, jolloin elettiin kollektiivista suomettumisen aikaa. Neuvostovallan pelko sokaisi ja vaiensi kritiikin. Silti löytyi niitä, jotka kuljettivat Raamattuja rajan taakse eivätkä ummistaneet silmiään vainoille ja ihmisarvon loukkauksille.

Presidentti Tarja Halonen neuvoi Räsäsen mukaan kerran viisaasti, että parempi on saada tunnustusta historian kirjoissa kuin iltapäivälehdissä. Totuus kirkastuu usein vasta aikojen saatossa, mutta sitä eivät aina löydä historian kirjoittajatkaan.

– Lopulta tulee kuitenkin arvio, joka kestää totuuden ja tämä päihittää inhimillisen historiankirjoituksenkin. Johannes profetoi Ilmestyskirjassa siitä hetkestä, jolloin kuolleet seisovat valtaistuimen edessä ja kirjat avataan, Räsänen sanoi.

Kohu Kansalähetyspäivien puheesta

Kaikkein kovimmat Suomen kirkkoa kohtaavat haasteet nousevat Räsäsen mukaan kirkon itsensä sisältä, Räsänen väitti 13:nnessa teesissään.

– Kirkkolaissa määritelty Raamattuun, uskontunnustukseen ja tunnustuskirjoihin perustuva kristillinen usko kyseenalaistetaan yhä vahvemmin kirkon sisältä. Kristinuskon ydinopetukset laista ja evankeliumista, synnistä ja sovituksesta leimaantuvat kirkkopoliittisesti epäkorrektiksi varsinkin kohdistuessaan aiheisiin, joissa on valtapoliittisia paineita. Siksi kannustan kirkkoamme pysymään lujasti omalla perustallaan, vaikka siihen kohdistuisi paineita sisältä ja ulkoa esimerkiksi avioliittokäsityksen muuttamiseksi, Räsänen sanoi.

Hän viittasi myös vuoden 2013 Kankaanpään Kansanlähetyspäivillä pitämäänsä puheeseen. Puhe käynnisti tuon kesän yhden kohun, jossa ministerin epäiltiin kehottaneen rikkomaan Suomen lakia. Räsänen naulasi 15:nneksi teesikseen puheeseensa viitaten Jumalaa tulee totella enemmän kuin ihmistä.

– Kirkkomme arkkipiispakin sanoutui julkisesti pikaisesti irti puheestani. Eduskunnan oikeusasiamies vahvisti kuitenkin pitkässä vastauksessaan uskonnon- ja sananvapauden periaatteen, mikä koskee myös valtioneuvoston jäsenenä olevia henkilöitä. Myös Kirkolliskokouksen hyväksymässä kirkkokäsikirjassa sanotaan: Maallinen esivalta saattaa kuitenkin irtaantua Jumalasta. Silloin syntyy tilanteita, jolloin se toimii Jumalan tahtoa vastaan loukkaamalla ihmisarvoa tai estämällä evankeliumin vapautta. Tällöin kristittyjen pitää sekä yksilöinä että yhteisönä seurata Jumalan sanaan sidotun omantunnon ääntä, Päivi Räsänen muistutti

Viimeinen teesi lainattu Lutherilta

Räsäsen viimeinen teesi oli Martti Lutherin teeseistä lainattu: Kirkon todellinen aarre on Jumalan kunnian ja armon kaikkein pyhin evankeliumi.

– Mitä vuoteni politiikassa ovat opettaneet minulle kirkon, kristinuskon ja vallan suhteista? Vallanpitäjät, niin maalliset kuin kirkolliset vaihtuvat, mutta Jumalan sana ei muutu. Kirkot saattavat kuihtua tai horjua perustaltaan, mutta kaikkina aikoina jossakin sana rististä synnyttää uutta elämää. Todellinen kirkko elää Sanasta.

– Ajattelen, että Kristus haluaa rohkaista meitä samoin kuin Ilmestyskirjan Tyatiran seurakuntaa. Kirkon todellinen aarre on Jumalan kunnian ja armon kaikkein pyhin evankeliumi kuntaa: "Pitäkää kiinni siitä mitä teillä on, kunnes minä tulen." (Ilm. 2:25), Päivi Räsänen lopetti.

Kuvat: Jussi Rytkönen. Päivi Räsänen puhui 4.1. Kauniaisissa Suomen Raamattuopiston teologisilla opintopäivillä.

Lue myös:

Päivi Räsänen kiteytti kokemuksensa politiikan ja kirkon suhteista 20 teesiin

69 kommenttia

 • kimmo wallentin sanoo:

  Oltakoon eutanasiasta mitä mieltä hyvänsä, niin joka tapauksessa on niin, että Tuhat suomalaista -tutkimuksen mukaan 75 prosenttia suomalaisista hyväksyy eutanasian. Vain 11 prosenttia ei hyväksy sitä. Ikäryhmässä 25–34-vuotiaat eutanasian hyväksyy jopa 87 prosenttia vastaajista. https://www.laakariliitto.fi/uutiset/ajankohtaista/laakarien-myonteinen-suhtautuminen-eutanasian-laillistamiseen-lisaantynyt/ Se, että Päivi Räsänen, uskovaiset ylipäätään ja (mahdollisesti) kirkko papistoineen sitä vastustavat ei kansan suuren enemmistön kantaa miksikään hetkauta.

  Jään mielenkiinnolla seuraamaan miten hanke eutanasian sallimisesta Suomessakin menestyy nyt, kun se joka tapauksessa tulee eduskunnan käsittelyyn kevään kuluessa. Käyneekö samalla tavalla kuin spn-avioliittolain kanssa?

  Ilmoita asiaton kommentti
  • Juha Heinilä sanoo:

   Kimmo hyvä linkki, kiitos. Lääkäreistä suurin osa ei ole valmis murhaamaan potilaitaan ei nyt, eikä myöskään silloin jos eutanasia laillistettaisiin. Vaikuttaa siltä, että myös tulevaisuudessa voimme valita sellaiset lääkärit, jotka eivät murhaa potilaitaan.

   Niiden lääkärien määrä, jotka voisivat itse joskus harjoittaa aktiivista eutanasiaa, jos se olisi Suomessa laillinen, on pysynyt ennallaan vähän runsaassa viidenneksessä. Lääkäreistä 55 prosenttia ei katso voivansa harjoittaa aktiivista eutanasiaa.  

   Ilmoita asiaton kommentti
  • kimmo wallentin sanoo:

   JUHA: “Niiden lääkärien määrä, jotka voisivat itse joskus harjoittaa aktiivista eutanasiaa, jos se olisi Suomessa laillinen, on pysynyt ennallaan vähän runsaassa viidenneksessä.”

   Reilu 20% Suomen lääkäreistä riittänee tyydyttämään mainiosti tulevan eutanasiatarpeen.

   JUHA: “Lääkäreistä 55 prosenttia ei katso voivansa harjoittaa aktiivista eutanasiaa. ”

   Näin ollen 45% katsoo voivansa siihen suostua, tai ei ole muodostanut kantaansa.

   Huomionarvoista on myös se, että po. tutkimus on tehty vuonna 2013, joten voidaan olettaa, että myönteinen suhtautuminen eutanasiaa kohtaan myös lääkärien, kuten kansankin keskuudessa on tuosta ajankohdasta entisestään vielä lisääntynyt. Uudemmasta tutkimuksesta ei minulla ole tietoa.

   Ilmoita asiaton kommentti
 • kimmo wallentin sanoo:

  “Räsäsen mukaan Lääkäriliiton julkaisemassa Lääkärin etiikka -ohjeistossa otetaan yksiselitteisen kielteinen kanta eutanasiaan.”

  Niin otetaan, mutta Lääkärien myönteinen suhtautuminen eutanasian laillistamiseen on lisääntynyt. Journal of Medical Ethics -lehdessä hiljattain julkaistun tutkimuksen mukaan suomalaisten lääkärien myönteinen suhtautuminen eutanasian laillistamiseen on kasvanut kymmenessä viime vuodessa 30 prosentista 46 prosenttiin. Kyselytutkimus toteutettiin vuonna 2013. Tutkimuksessa ei käy ilmi suomalaisten lääkärien suhtautumisen muutoksen syitä.

  Ilmoita asiaton kommentti
  • Juha Heinilä sanoo:

   Niiden lääkärien määrä, jotka voisivat itse joskus harjoittaa aktiivista eutanasiaa, jos se olisi Suomessa laillinen, on pysynyt ennallaan vähän runsaassa viidenneksessä. Lääkäreistä 55 prosenttia ei katso voivansa harjoittaa aktiivista eutanasiaa.  

   Ilmoita asiaton kommentti
 • Tuula Hölttä sanoo:

  kimmo wallentin :”Oltakoon eutanasiasta mitä mieltä hyvänsä, niin joka tapauksessa on niin, että Tuhat suomalaista -tutkimuksen mukaan 75 prosenttia suomalaisista hyväksyy eutanasian.”

  Niinpä niin. Synti on synti vaikka voissa paistais. Hirvittää kirkon tulevat kustannukset kunhan 70-luvun seksin vapauttajien ja pöksylähettiläiden perinteitä jatkavat pääsevät jatkamaan kirkon hajautumiseen tähtäävää toimintaansa uuden avioliittolain aiheuttamalla syrjintävalitus- ja kenties myös eutanasiarumballa.

  Viisain vaihtoehto kirkolle olisi mielestäni yhteiskunnallisten tehtävien hoitoon valtion lupaamien varojen supistamisesta johtuen luopua kokonaan ainakin kustannuksia aiheuttavasta vihkioikeudesta, kun avioliittokin on tälle yhteiskunnalle vain tyypillisten “yhteiskunnallisten ihmisten” yhteiskunnallinen sopimus.

  Ilmoita asiaton kommentti
  • kimmo wallentin sanoo:

   “Viisain vaihtoehto kirkolle olisi mielestäni yhteiskunnallisten tehtävien hoitoon valtion lupaamien varojen supistamisesta johtuen luopua kokonaan ainakin kustannuksia aiheuttavasta vihkioikeudesta”

   Olen täsmälleen samaa mieltä.

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Juhani Ketomäki sanoo:

   Kiinnostaisi erityisesti Kimmon kanta että miksi lääkäreiden pitäisi se tehdä. Mikseivät asian kannattajat ilmoittaudu vapaaehtoisiksi? Lääkäri ensin totesi tilanteen ja vapaaehtoinen hoitaisi loput. Silloin kun kuolemantuomio oli vielä yleisemmin käytössä, evät pyövelit koskaan olleet lääkäreitä eivätkä ole niissäkään maissa missä se onvielä käytössä.

   Ilmoita asiaton kommentti
  • kimmo wallentin sanoo:

   Juhani: “Kiinnostaisi erityisesti Kimmon kanta että miksi lääkäreiden pitäisi se tehdä. ”

   Olen tuolla toisessa asiaa koskevassa ketjussa ilmaissut kantanani, että varsin mainiosti eutanasian tekemiseen voitaisiin kouluttaa myös erityinen ammattikunta, jos sellaista tarvittaisiin.

   Tutkimuksessa, johon viittasin oli ainoastaan kysymys lääkärien ja kansan suhtautumisesta eutanasiaan ja jos yli 20% lääkäreistäkin kuitenkin suhtautuu siihen myönteisesti ja olisi suostuvainen sen tekemään, niin mikseivät sitten nämä halukkaat lääkäritkin voisi sitä tehdä? Yli 20% Suomen lääkäreistä kattaisi kyllä varmasti eutanasian tarpeen.

   Ilmoita asiaton kommentti
 • Seppo Heinola sanoo:

  “Silloin kun kuolemantuomio oli vielä yleisemmin käytössä, evät pyövelit koskaan olleet lääkäreitä eivätkä ole niissäkään maissa missä se onvielä käytössä.”

  Kirkko taisi olla aikanaan yksi suurimpia pyövelien työllistäjä ja eikös kuolemantuomioitakin kannateta enin niillä ns. raamattuvyöhykkeillä?

  Ilmoita asiaton kommentti
 • Tuula Hölttä sanoo:

  Salme Kaikusalo :”Miten on abortti…”

  Miten on seksuaalinen väkivalta ja hylättyjä vauvoja varten sairaaloiden ja Vatikaaninkin seinään rakennetut vauvalaatikot?

  Ilmoita asiaton kommentti
  • Salme Kaikusalo sanoo:

   Seksuaalinen väkivalta on aina rikos ja tuomittavaa. Vauvalaatikoiden tarkoitus lienee pelastaa ne vauvat, joiden äidit eivät kykene vauvoista huolehtimaan syystä tai toisesta.

   Raiskauksien seurauksena syntyneet vauvat ovat syyttömiä raiskaukseen. Jos äiti katsoo, ettei halua tai kykene hoitamaan ko. vauvaa, niin yhteiskunta tulee vastaan ja auttaa esim. vauvalaatikoiden, adoptioiden jne. muodossa.

   Minun mielestäni kohdussa olevan lapsen, sairaan ihmisen tai kuolemaan tuomitun rikollisen elämän lopettaminen on kaikkien kohdalla yhtä peruuttamaton teko. Harkittu elämän lopettaminen, sen missä vaiheessa tahansa, on aina ihmisarvoa loukkaavaa koskipa se ketä ihmistä tahansa.

   Ilmoita asiaton kommentti
  • kimmo wallentin sanoo:

   Salme: “Harkittu elämän lopettaminen, sen missä vaiheessa tahansa, on aina ihmisarvoa loukkaavaa koskipa se ketä ihmistä tahansa.”

   Siis myös sodissa (maanpuolustustehtävissäkin)?

   Kuitenkin tuhatmäärin Suommenkin nuorisoa (miehiä ja myös naisia) vannoo (kaikkivaltiaan ja kaikkitietävän Jumalan edessä) joka vuosi tappavansa vihollisiaan, kun heille sellainen tehtävä annetaan (“Joukkoa, johon kuulun sekä paikkaani siinä, en jätä missään tilanteessa, vaan niin kauan kuin minussa voimia on, suoritan saamani tehtävän loppuun”). Jeesuksen mukaan heidän pitäisi kuitenkin rakastaa myös vihollisiaan. Miten tämä on selitettävissä?

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Tuula Hölttä sanoo:

   Salme Kaikusalo :”…yhteiskunta tulee vastaan ja auttaa esim. vauvalaatikoiden, adoptioiden jne. muodossa.”

   YK on tuominnut vauvalaatikot. ”Laatikot ovat yleistyneet Euroopassa, ja niitä on YK:n mukaan Euroopassa jo ainakin 11 maassa: liki sata Saksassa, yli 40 Puolassa ja Tšekissä ja kymmenkunta Italiassa, Liettuassa, Slovakiassa. Venäjällä laatikoita on parikymmentä.

   YK:n mukaan vauvasurmien ehkäisemiseksi kehitetyt laatikot loukkaavat lasten oikeuksia. YK:n lapsen oikeuksien komitea onkin vaatinut Venäjää – ja myös Euroopan parlamenttia – kieltämään vauvalaatikot.” [HS /Ulkomaat 29.9.2016 ]

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Salme Kaikusalo sanoo:

   Kimmo,

   harkittu elämän lopettaminen on kyseessä silloin kun elämän deletoimista on suunniteltu etukäteen kuten tapahtuu abortin, eutanasian tai kuolemanranagaistuksen yhteydessä. Sodassa on kyse puolustuksesta, kukaan sotilas ei voi etukäteen harkita/suunnitella jonkun tietyn ihmisen surmaamista.

   Tuula,

   YK:n pitäisi ehkä keskittyä enemmän siihen, että panostettaisiin niihin seikkoihin, joilla saataisiin kunkin maan lainsäädäntö sille tasolle, että raiskaukset vähenisivät. Tulisi panostaa valistukseen esim. naisten oikeuksien lisäämiseksi, ehkäisyn kaikille halukkaille saamiseksi jne.

   Vauvalaatikoiden kieltämiseen on johtanut ehkä myös se, että niitä on alettu käyttää ikäänkuin “jälkiehkäisykeinona” maissa, joissa on mahdollisuus hankkia kunnollista ehkäisyä. Tuskin kaikki laatikoihin laitetut vauvat ovat saaneet alkunsa raiskauksen seurauksena?

   “YK:n mukaan vauvasurmien ehkäisemiseksi kehitetyt laatikot loukkaavat lasten oikeuksia.” Tuula

   Tarkoittaako tuo, että YK:n mielestä vauvasurmat eivät loukkaa lasten oikeuksia? Vain laatikotko loukkaavat? Eikö kyseessä ole vauvasurma, tehtiinpä surma vielä kohdussa olevalle tai jo syntyneelle lapselle?

   Ilmoita asiaton kommentti
  • kimmo wallentin sanoo:

   Salme: Sodassa on kyse puolustuksesta, kukaan sotilas ei voi etukäteen harkita/suunnitella jonkun tietyn ihmisen surmaamista. ”

   Harkinta-argumenttisi ei kestä. Puolustussodassakin strategia perustuu varsin usein hyökkäykseen, esim. vihollisen huoltokolonnan tuhoamiseen, suomalaisten viime sodissa tehokkaasti käyttämään mottisodankäyntiin, tykistökeskityksiin (joissa nimenomaan harkitusti pyritään saamaan aikaan mahdollisimman suurta tuhoa vihollisen munavahvuudessa), erilaisissa miinoituksissa, sissisodankäynnin ansoituksissa, laivaston torpedoiskuissa, ilmapommituksissa, kaukopartioiden iskuissa vihollisen selustaan jne. jne. jne…. Kaikissaa edellämainituissa sotilaallisissa operaatioissa pyritään harkitusti vähentämään vihollisen muonavahvuutta mahdollisimman paljon.

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Tuula Hölttä sanoo:

   Salme Kaikusalo :”Tarkoittaako tuo, että YK:n mielestä vauvasurmat eivät loukkaa lasten oikeuksia?”

   Mitä tarkoittaa raiskatuilta lapsiltakin evätty abortti?

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Tuula Hölttä sanoo:

   Salme Kaikusalo,

   Oikeastaan edelliseen kommenttiin voisi lisätä vielä senkin, että mitä tarkoittaa, kun ”Arviolta yli 500 000 itäeurooppalaista naista käytetään hyväksi Länsi-Euroopan kaupungeissa, useimmat heistä ovat maassa laittomasti. Valkoisen orjakaupan vuositulot ovat noin 7 miljardia dollaria. Valtavaa voittoa tehdään pienellä riskillä, sillä kiinni jäädessään parittajat saavat lyhyitä tuomioita, koska heidän uhrinsa ovat peloissaan ja häpeissään, haluttomia todistamaan oikeudessa.

   Hinta jolla nainen myydään parittajalle – joskus jopa sukulaisen toimesta – on noin tuhat dollaria, ja voitto joka hänestä saadaan on kymmenen tuhatta dollaria vuodessa. Kaupatut naiset kestävät alalla vain 3-5 vuotta, nekin jotka aloittavat alaikäisinä. He menettävät pian markkina-arvonsa johtuen ylityöstä, aliravitsemuksesta, huonosta kohtelusta ja huumeiden käytöstä, sekä sairauksista joiden joukossa AIDS on suuri uhka” [Ote Zoe Svoloun Nelf-konferenssissa v. 2001 pitämästä esityksestä]

   Ilmoita asiaton kommentti
  • kimmo wallentin sanoo:

   Salme

   Tulipa mieleeni vielä tuo suuresti kunnioitettu ja arvostettu suomalainen tark’ampuja Simo Häyhä, joka nimenomaan suunnitellusti ja harkitusti toteutti saamaansa tehtävää jatkosodassa ja eliminoi tehokkaasti venäläisiä lähimmäisiämme.

   Häntä pidetään yhtenä kaikkien aikojen tehokkaimmista tarkka-ampujista. Häyhän kolmen sotakuukauden aikana ampumien puna-armeijan sotilaiden määräksi on esitetty jopa 542 miestä. Puna-armeijan sotilaat nimesivät Häyhän ”Valkoiseksi kuolemaksi”

   Jos Häyhän maanpuolustus ei ollut harkittua ja suunnitelmallista tappamista, niin mikä sitten on?

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Salme Kaikusalo sanoo:

   Tuula,

   olen samaa mieltä kanssasi naisten orjakaupasta ja hyväksikäytöstä. Yk ja yksittäiset valtiot vaikuttavan olen kyvyttömiä siihen mitenkään vaikuttamaan. Miten ilmiö liittyy abortteihin? Tuskinpa orjien isännät tettävät naisilla laillisia sen enempää kuin laittomia abortteja?

   Tämän illan uutisissa kerrottiin, että Intiassa abortoidaan paikoitellen niin paljon tyttölapsia, että nyt naisista on pulaa vaimoiksi. Veljekset saattavat pitää yhtä naista yhteisenä kun vaimoja ei riitä kaikille.

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Salme Kaikusalo sanoo:

   Tässä linkki Intian tilanteesta kertovaan uutiseen.

   http://yle.fi/uutiset/3-9354905

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Jouni Turtiainen sanoo:

   Kimmo Wallentin: “Simo Häyhä, joka nimenomaan suunnitellusti ja harkitusti toteutti saamaansa tehtävää jatkosodassa ja eliminoi tehokkaasti venäläisiä lähimmäisiämme.”

   Häyhä ei ollut murhaaja. Hän ei tappanut omaan laskuunsa eikä kohdistanut asettaan tiettyjä, nimettyjä yksilöitä kohtaan, vaan kohteet valikoituivat sattumanvaraisesti sen mukaan, kuka uhkasi omia.

   Häyhä kohdisti aseensa ensisijaisesti vihollisen tarkka-ampujia vastaan, ja hyvällä teholla. Pelin henki oli: joko omat tai vihollisen miehet. Mieluummin vihollisen.

   Häyhällä oli lisäksi yksi etu puolellaan: hän käytti avotähtäintä, vihollisen tarkka-amujilla oli kiikaritähtäimet. Kun vihollinen vielä kohdisti ja tarkensi kiikariaan, Häyhä oli jo laukaissut aseensa.

   Summa: murhaaminen on tarkoituksellista ja suunniteltua, mutta se kohdistuu ennalta valikoituihin ja nimettyihin henkilöihin. Tarkka-ampuja valitsee kohteensa nimettömästi ja sattumanvaraisesti. Tappaa, mutta ei murhaa.

   Ilmoita asiaton kommentti
 • Salme Kaikusalo sanoo:

  Minulta näyttää loppuvan tänään maksettu oikeus kommentoida tänne (sain ilmoituksen). Jatkakaa keskustelua aiheesta.

  Olen miettinyt jatkanko oikeutta lukea ja kommentoida maksamalla uuden jakson. Ehkä olisi hyvä antaa tilaa uusille kommentoijille. Tilauksenhan voi uudistaa milloin tahansa, vaikka pitäisikin välillä taukoa.

  Ilmoita asiaton kommentti
  • kimmo wallentin sanoo:

   Salme

   Joko luovutat? Joka tapauksessa hienosti väistit jälleen kerran, kun argumenttisi ei kestänyt. Mitä mieltä olet vielä siitä, että Jeesus käski rakastaa myös vihollista (sotatilanteessa maahantunkeutujaa)?

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Salme Kaikusalo sanoo:

   Näyttää vielä toimivan kommentointioikeuteni 7.1.2016 ajan.

   Kimmo, minua hymyilyttää nuo sinun ajatuksesi siitä, että argumentit loppuvat nyt minulta ja milloin keneltäkin.

   Olen sitä mieltä, että Jeesuksen käsky vihollisen rakastamisesta on hyvä. Jos kaikki , myös vihollisiksi toinen toisensa määrittelevät noudattaisivat sitä, niin kellään ei olisi enää vihollisia.

   Minä olen muuten pyörinyt täällä uskollisesti ainakin 10 vuotta. Siis jo aikana ennen K24ää. Silloin kun tulin sivustolle blogistiksi, piti sitä varten lähettää itsestään kuvaus jollekin Kotomaa-lehden henkilölle ja sitten sai luvan alkaa kirjoittaa ja kommentoida. Vuosien varrella on ollut useita “päätoimittajia” ja koettu monenlaista käytäntöä. Yhdessä vaiheessa sensuuri oli erityisesti homoseksuaalisuutta koskevia aiheita kommentoidessa yleistä. Itse en joutunut sensuurin kohteeksi, mutta mielestäni joitain ihan asiallisia mielipiteitä poistettiin.

   Kinaa on käyty joidenkin henkilöiden olemassa olosta ihan elävinä ihmisinä kun on epäilty heitä pelkiksi nimimerkeiksi. Kysyin taannoin yhdeltä epäillyltä, joka siirtyi kommentoimaan seirakuntalainen.fi puolelle eri nimellä kuin täällä, että onko hän se ja se, joka kommentoi K24:ssä kun kommentit vaikuttavat niin samanlaisilta. Vastaus oli, että “näin on, jos siltä näyttää”. Joten koskaan ei voi olla ihan varma siitä, onko nimen takana todella sen niminen henkilö. Eipä silti, joku epäilee, että minäkin olen pelkkä nimimerkki :)

   Kimmo, sinä olet uudempi persoona täällä, joten sinulla on varmaan mielenkiintoa jatkaa vielä pitkään?

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Salme Kaikusalo sanoo:

   Anteeksi, pitää tietysti olla 7.1.2017 ajan eli tämän päivä loppuun.

   Ilmoita asiaton kommentti
  • kimmo wallentin sanoo:

   Salme: “Jos kaikki , myös vihollisiksi toinen toisensa määrittelevät noudattaisivat sitä, niin kellään ei olisi enää vihollisia.”

   Niinpä. Olen samaa mieltä, mutta maahan tunkeutuva vihollinen tuskin sitä noudattaa. Pitäisikö siis suomalaisten sotilaitten aloittaa se vihollisten rakastaminen ja toivottaa maahantunkeutuja sydämellisesti tervetulleeksi siitä huolimatta, että ovat vannoneet Kaikkivaltiaan Jumalan edessä estävänsä sen, jos tarve vaatii, myös tappamalla? Olisiko kenties jopa Suomen puolustusvoimat syytä lakkauttaa jeesuksen käskyn velvoittamana?

   En väittänyt, että sinulta argumentit loppuisivat. Totesinpahan vain, että argumenttisi pelkästään suunnitellun ja harkitun tappamisen tuomittavuudesta ei kestä, koska kaikki sodassa tapppaminen on aina harkittua ja suunniteltua, jo siinä vaiheessa kun sotilas ottaa vihollisen tähtäimeensä.

   Jos tappaminnen ei olisi harkittua ja suunniteltua, se olisi sattumanvaraista tai onnettomuus. Silloinko se täyttäisi sallittavuuden ehdot?

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Jouni Turtiainen sanoo:

   Kimmo Wallentin: “Mitä mieltä olet vielä siitä, että Jeesus käski rakastaa myös vihollista (sotatilanteessa maahantunkeutujaa)?”

   Sotilas rakastaa lähimmäistään puolustamalla perhettään ja muita aggression kohteiksi joutuneita. Maahantunkeutujaa rakastetaan pysäyttämällä hänet ennen kuin hän ehtii tehdä pahaa.

   Sotilaan näkökulmasta: “sodat loppuu sotimalla. Niin yksinkertaista se on. Siinä on tämän sovankäynnin ratekia” (Alik. A. Rokka “Tuntemattomassa sotilaassa”)

   Ilmoita asiaton kommentti
  • kimmo wallentin sanoo:

   Turtiainen: “Maahantunkeutujaa rakastetaan pysäyttämällä hänet ennen kuin hän ehtii tehdä pahaa.”

   Tappamalla? Kyllä sitä Jeesuksen saanaa täytyy melkolailla tulkita ja venyttää, ennen kuin tappaminen voidaan rinnastaa rakastamiseen.

   Alikersantti Antero Rokka: “Upseer ies. Millo hänen pääse varjo sattuu tuon pienen närreen kohal, nii sillo hänel tullookii noutaja. Nii mie olen päättänt hänen kohast. Ja sitämukkaa rupiaat saamaa muut. Katso mite hyöt astuut. Siin taapertaat nii peräjälkee. Ai työ perkeleet. Työ ette tiijä mikä uottaa. Koht sie saat nähhä mite herra kutsuu omiaan. Jos hyö mitä syntilöit ovat tehneet nii anna sie taivaan äijä heil anteeks. Mut piä kiirettä. Niit rupiaa tulemaa justii.” – Väinö Linna Tuntematon sotilas 1954.

   Ilmoita asiaton kommentti
 • Jouni Turtiainen sanoo:

  Kimmo Wallentin: “Tappamalla? Kyllä sitä Jeesuksen saanaa täytyy melkolailla tulkita ja venyttää, ennen kuin tappaminen voidaan rinnastaa rakastamiseen.”

  “Pysäyttäminen” ei ole tappamista. Sodassa puhumiset hoidetaan johtotasolla. Se on tietysti paras tapa pysäyttää maahantunkeutuja.

  Aina puhe ei tepsi eivätkä hyökkäämättömyyssopimukset pidä. Silloin otetaan muut keinot käyttöön. Maahantunkeutuja tietää, että riskinä on saada “sitä, mitä tilaa”.

  Yhteisöillä, kuten kansoilla ei ole “toista poskea”, jonka voisi kääntää lyövälle. Yhteisö toimii toisin kuin yksilö. Siksi myös eettiset pelisäännöt on toiset.

  Tämä nyt on jo kaukana eutanasia-keskustelusta, mutta miten itse toimisit vastaavassa tilanteessa?

  Ilmoita asiaton kommentti