Pappisliitto jäsenilleen: Jäitä hattuun vihkimiskysymyksessä

Suomen kirkon pappisliitto kehottaa kannanotossaan pappeja malttiin avioliittolain muuttuessa ensi maaliskuun alussa. Pappisliitto katsoo, että papin tulee viranhoidossaan toimia rakentavasti kirkon tehtävän edistämiseksi. Papin tulee välttää toimia, jotka lisäävät hajaannusta kirkossa ja vähentävät papiston keskinäistä kollegiaalisuutta. 

Vaikka voimaan tuleva avioliittolaki mahdollistaa samaa sukupuolta olevien henkilöiden kirkollisen vihkimisen, Suomen evankelis-luterilaisen kirkon järjestykseen tällaista toimitusta ei ainakaan toistaiseksi ole hyväksytty, Pappisliitto toteaa tiedotteessaan. Pappisvirassa toimiminen edellyttää liiton mukaan papilta sitoutumista toimimaan kirkon kulloinkin voimassa olevan järjestyksen mukaisesti sekä edistämään muutosta kirkon järjestyksen asettamissa rajoissa.  

Julkisuudessa on esitetty, että pappia voitaisiin rangaista siitä, että hän on vihkinyt avioliittoon keskenään samaa sukupuolta olevat henkilöt. Pappisliiton käsityksen mukaan tällainen rangaistus voisi johtua siitä, että pappi on toimittanut sellaisen kirkollisen toimituksen, jota kirkolliskokous ei ole hyväksynyt. Samoin on esitetty, että pappia vastaan voitaisiin nostaa syrjintäsyyte, mikäli hän jättäisi vihkimättä keskenään samaa sukupuolta olevat henkilöt.

Pappisliitto ei etukäteen ota kantaa siihen, millaisia rangaistuksia tuomiokapitulit mahdollisesti langettavat papeille vihkimisten johdosta. Pappisoikeuksiin liittyvistä sanktioista ja irtisanomisesta voi hakea muutosta hallinto-oikeudelta.

Pappisliitto muistuttaa, että virkasuhteessa olevan papin tulee noudattaa työnantajansa määräyksiä annettujen ja kiellettyjen virkatehtävien suhteen. Jos pappia syytettäisiin syrjinnästä siksi, että hän on kieltäytynyt vihkimästä avioliittoon keskenään samaa sukupuolta olevia henkilöitä, syytteen arvioinnissa tulee liiton mukaan ottaa huomioon työnantajan ohjeistus sekä vallitsevan oikeustilan epäselvyys.

Pappisliiton kannanotossa todetaan, että liiton rooliin kuuluu antaa jäsenelleen oikeusapua riippumatta hänen teologisista tai kirkkopoliittisista näkemyksistään. Liitto toteaa, että sen tehtävä ei ole ohjeistaa jäseniään toimimaan vastoin kirkon järjestystä ja piispallista kaitsentaa.

Kuva: Olli Seppälä