Tilausehdot ja tietosuojaseloste

Päivitetty 14.1. 2020

 

TILAUSEHDOT

1 Tilauksen peruuttaminen

Tilaajalla on kuluttajasuojalain 6. luvun nojalla oikeus peruuttaa etämyyntinä (puhelinmyyjän välityksellä tai netitse) tekemänsä uusi määräaikainen tai kestotilaus. Peruutus tulee tehdä 14 päivän kuluessa ensimmäisen lehden, laskun tai tilausvahvistuksen vastaanottamisesta. Tällöin tilaajalle ei koidu kuluja eikä saatuja lehtiä tarvitse palauttaa.

Peruuttamisilmoitus voi olla vapaamuotoinen. Sen voi tehdä joko kirjeellä, sähköpostilla tai puhelimitse. Ilmoituksessa tulee ilmetä asiakasnumero, nimi ja osoite.

2 Kestotilauksen lopettaminen

Kestotilaus on voimassa niin kauan kunnes tilaaja peruu sen tai muuttaa sen määräaikaiseksi. Laskutusjakson hinta perustuu sen alkaessa voimassa olleeseen hinnastoon. Tilaushintojen muuttuessa myös kestotilauksen hinta muuttuu. Muut edut kuitenkin säilyvät.

Tilaaja voi milloin tahansa muuttaa kestotilauksen laskutusväliä, peruuttaa tilauksen tai muuttaa tilauksen määräaikaiseksi. Muutoksesta tulee ilmoittaa asiakaspalveluun viimeistään 14 vuorokautta ennen laskutusjakson päättymistä. Mikäli tilaaja haluaa peruutuksen tulevan voimaan muulloin kuin tilausjakson päättyessä, hänen on maksettava tilauksen lopettamisen voimaantuloon saakka lähetetyt lehdet.

3 Maksuohjeet

Lasku tulee maksaa viimeistään eräpäivänä. Maksumuistutuksesta seuraa tilaajalle perintäkuluja. Maksun viivästyessä lehden lähettäminen voidaan keskeyttää maksuselvityksen ajaksi.

 

TIETOSUOJASELOSTE

1 Rekisterinpitäjä

Nimi: Kotimaa Oy, Y-tunnus 0213561-1
Osoite: Hietalahdenranta 13, 00180 Helsinki
Puhelin: 0207 54 2000
Sähköposti: asiakaspalvelu@kotimaa.fi

2 Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Nimi: Päivi Ryyti
Osoite: Hietalahdenranta 13, 00180 Helsinki
Puhelin: +358 50 381 7228
Sähköposti: paivi.ryyti@kotimaa.fi

Kirkkopalvelut-kotimaa -konsernin tietosuojavastaava:
Nimi: Jari Kuitunen
Osoite: Huvilakatu 31, 76130 Pieksämäki
Puhelin: +358 40 8354594
Sähköposti: jari.kuitunen@kirkkopalvelut.fi

3 Rekisterin nimi

Kotimaa Oy:n asiakas- ja markkinointirekisteri

4 Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja käsittelyn oikeusperusteet

Rekisterin käyttötarkoituksia ovat asiakassuhteen hoitaminen ja ylläpitäminen, palvelun toteuttaminen, ylläpito ja kehittäminen ja muu rekisteröintiä edellyttävien palveluiden tuottaminen.

Asiakassuhteella tarkoitetaan tilaaja- tai maksajasuhdetta Kotimaan ja Sacrumin tuotteisiin tai palveluihin. Myös Kotimaan digikanaviin ja Sacrumin verkkokauppaan rekisteröitymisen yhteydessä henkilötiedot kerätään palvelun toteuttamiseksi.

Palveluitamme ovat Kotimaan graafiset palvelut, julkaisut ja Sacrumin tuotanto ja myynti.

Henkilötietoja käytetään myös Kotimaan ja Sacrumin suoramarkkinointiin ja sähköiseen suoramarkkinointiin. Suoramarkkinoinnilla tarkoitetaan Kotimaan tai Sacrumin mainosviestien lähettämistä postitse, sähköpostitse, puhelimitse tai tekstiviestillä. Rekisteröidyllä on oikeus kieltää hänelle kohdistettu suoramarkkinointi.
Tietoja käytetään myös analytiikkaan sekä kohdennetun sisällön tuottamiseen.

Henkilötietojen käsittelyperusteena rekisterinpitäjän markkinoinnin osalta on rekisterinpitäjän oikeutettu etu ja asiakassuhteen hoitoon liittyvissä asioissa rekisterinpitäjän ja rekisteröidyn välisen sopimuksen täytäntöönpano.

5 Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin voidaan kerätä ja tallentaa seuraavia tietoja:

 • Yhteystiedot ja tilaamisen mahdollistavat tiedot: nimi, katuosoite, postinumero ja postitoimipaikka.
 • Yrityksen tai seurakunnan nimi, työntekijän titteli ja vastuualue.
 • Asiakassegmentti
 • Verkkopalveluissa verkkotunnukset luoneilla asiakkailla käyttäjätunnus ja salasana.
 • Laskutusosoite sekä mahdollinen verkkolaskutusosoite.
 • Maksuhäiriömerkinnät
 • Asiakkaan tilausten käsittelyssä ja toimittamisessa tarvittavat tiedot: asiakkaan ilmoittama puhelinnumero ja sähköpostiosoite yhteydenottoja varten.
 • Tiedot asiakkaan tilauksista, toimituksista ja palautuksista.
 • Asiakasnumero sekä asiakkaan antamat markkinointiluvat ja -kiellot.
 • Verkkokäyttäytymistä verkkosivustoilla ja -palveluissa koskevat tiedot (esim. linkkien klikkaukset, selatut internet-sivut, tulo- ja poistumissivustot).

Yhteys- (nimi ja osoite) ja maksutietojen (maksukorttitiedot ja/tai laskutusosoite) antaminen on pakollista ostosten teon yhteydessä. Verkkokaupasta ostettaessa pakollisia tietoja ovat edellisten lisäksi puhelinnumero ja sähköpostiosoite.

Rekisteriin kerättyjä henkilötietoja säilytetään ainoastaan niin kauan kuin on tarpeellista ja oikeudellinen peruste niiden säilyttämiselle on voimassa. Esimerkiksi kirjanpitolaki ja kuluttajakauppaa koskevien vastuiden täyttäminen säätelevät tietojen säilytysaikaa.

6 Säännönmukaiset tietolähteet

Tämän rekisterin tietoja saadaan verkkopalvelujen käyttäjien rekisteröitymisen yhteydessä, käyttäjien päivittäessä omia tietojaan sekä käyttäjien käyttäessä palvelua. Lisäksi tietoja saadaan sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, asiakastapaamisista, arpajaislomakkeista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan. Yritys- ja seurakunta-asiakkaiden yhteystietoja kerätään myös julkisista lähteistä kuten yritysten ja seurakuntien verkkosivuilta.

7 Henkilötietojen vastaanottajat

Henkilötietoja vastaanottavat ja käsittelevät Kotimaa Oy:n henkilökunta. Lisäksi palveluiden ja toimitusten takaamiseksi joitakin välttämättömiä tietoja voivat käsitellä rekisterinpitäjän sopimuskumppanit. Näitä tahoja ovat tapauksesta riippuen:

 • maksunvälittäjä
 • luotonantaja
 • laskuoperaattori
 • perintäyhtiö
 • jakelupalvelut ja kuljetusliikkeet
 • sähköpostimarkkinointikumppani
 • konsernin taloushallinto
 • verkkokaupan palveluntarjoaja
 • ulkoistettu asiakaspalvelun tarjoaja
 • ulkoistettu myyntiorganisaatio


8
Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Henkilötietoja voidaan luovuttaa markkinointitarkoituksiin kolmansille osapuolille. Sähköiseen suoramarkkinointiin emme luovuta rekisteröidyn tietoja paitsi rekisteröityneen nimenomaisella suostumuksella.

Henkilötietoja voidaan lisäksi luovuttaa toimivaltaisten viranomaisten vaatimusten edellyttämällä, voimassa olevaan lainsäädäntöön perustuvalla tavalla.

9 Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Rekisteriin sisältyviä henkilötietoja ei siirretä tai luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

10 Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin tietoihin on pääsy ainoastaan asiaankuuluvilla henkilöillä. Tietojärjestelmien käyttö on suojattu henkilökohtaisilla käyttäjätunnuksilla ja salasanoilla, ja käyttöoikeudet on rajattu työtehtävien mukaisesti. Käyttöoikeuksien rajauskäytäntöjä arvioidaan vuosittain.

Sopimuskumppanien (ks. kohta 7) kanssa on sopimuksissa huomioitu lainsäädännön asettamat vaatimukset henkilötietojen käsittelylle.

Tietojärjestelmiin liittyvät palvelimet on sijoitettu asianmukaisesti suojattuihin tiloihin. Palvelimilla oleva tietosisältö on varmistettu ja tietosisällön palauttamiselle on olemassa prosessi ja palautumissuunnitelma. Verkkopalveluissa tietoliikenneyhteys on salattu.

Manuaalinen aineisto säilytetään lukituissa tiloissa, joihin on pääsy vain asiaan kuuluvilla henkilöillä.

11 Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus:

 • Tarkistaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on merkitty, ja oikeus saada jäljennös itseään koskevista tiedoista.
 • Vaatia rekisterinpitäjää oikaisemaan, poistamaan tai täydentämään rekisterissä oleva käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut tieto.
 • Pyytää käsittelyn rajoittamista sekä vastustaa tietojen käsittelyä, mikäli voimassa olevassa lainsäädännössä säädetyt edellytykset täyttyvät.
 • Peruuttaa milloin tahansa suostumus henkilötietojen käsittelylle, mikäli käsittely perustuu erilliseen suostumukseen.
 • Kieltää tietojensa käsittely suoramainontaa, etämyyntiä tai muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten.
 • Rekisteröidyllä on oikeus saada tietonsa jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa sekä oikeus siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterin pitäjälle
 • Tehdä tarvittaessa valitus valvontaviranomaiselle.

Tarkastusoikeutta, tiedon korjaamisoikeutta tai kielto-oikeutta koskevat yhteydenotot tulee lähettää kirjallisesti ja omakätisesti allekirjoitettuna osoitteeseen Kotimaa Oy / Päivi Ryyti, Hietalahdenranta 13, 00180 Helsinki tai esittää henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän luona.

 

Tietosuojaselostetta voidaan päivittää tarpeen mukaan.